Forum Rocket Chinese Chinese Grammar The 214 Must Know Chinese Hanzi Radicals

The 214 Must Know Chinese Hanzi Radicals

David K

David K

你好同学,
这里是214汉字部首属于书写系普通话统的构建块的列表。我创建了一个闪卡集合中的第100为您提供方便。我应该在几天剩余114。

祝你好运,

大卫

Nǐ hǎo tóngxué,
zhèlǐ shì 214 hànzì bù shǒu shǔyú shūxiě xìPǔtōnghuà tǒng de gòujiàn kuài dì lièbiǎo. Wǒ chuàngjiànle yīgè shǎn kǎ jíhé zhōng de dì 100 wèi nín tígōng fāngbiàn. Wǒ yīnggāi zài jǐ tiān shèngyú 114.

Zhù nǐ hǎo yùn,

dà wèi

Hello fellow students,
Here is a list of the 214 Hanzi radicals that are the building blocks of the Mandarin writing systems. I've created a flashcard set of the first 100 for your convenience. I should have the remaining 114 in a few days.

Good luck,

David

Chinese Radical Table - Simplified

1    一    one    yī   
2    丨    line    shù   
3    丶    dot    diǎn       
4    丿    slash    piě    乀 乁
5    乙    second    yǐ    乚 乛
6    亅    hook    gōu       
7    二    two    èr       
8    亠    lid    tóu       
9    人    person    rén    亻
10    儿    legs    ér       
11    入    enter    rù       
12    八    eight    bā    丷
13    冂    down box    jiǒng       
14    冖    cover    mì       
15    冫    ice    bīng   
16    几    table    jī, jǐ       
17    凵    open box    qǔ       
18    刀    knife    dāo        刂
19    力    power    lì       
20    勹    wrap    bāo       
21    匕    ladle    bǐ       
22    匚    right open box    fāng       
23    匸    hiding enclosure    xǐ       
24    十    ten    shí       
25    卜    divination    bǔ       
26    卩    seal    jié       
27    厂    cliff    hàn       
28    厶    sī    private   
29    又    again    yòu   
30    口    mouth    kǒu       
31    囗    enclosure    wéi       
32    土    earth    tǔ   
33    士    scholar    shì       
34    夂    go    zhī       
35    夊    go slowly    suī       
36    夕   night    xī       
37    大    big    dà       
38    女    woman    nǚ       
39    子    child    zǐ       
40    宀    roof    gài       
41    寸    inch    cùn       
42    小    small    xiǎo       
43    尢    lame    yóu    尣
44    尸    corpse    shī   
45    屮    sprout    chè       
46    山    mountain    shān       
47    川    river    chuān    巛 巜
48    工    work    gōng       
49    己    oneself    jǐ       
50    巾    towel    jīn       
51    干    dry    gān       
52    幺    thread    yāo       
53    广    shelter    guǎng       
54    廴    stride    yǐn       
55    廾    hands joined    gǒng       
56    弋    shoot with a bow    yì       
57    弓    bow    gōng       
58    彐    snout    jì        彑
59    彡    hair    shān       
60    彳    step    chì       
61    心    heart    xīn    忄
62    戈    spear    gē       
63    户    door    hù       
64    手    hand    shǒu    扌
65    支    branch    zhī       
66    攴    rap    pū    攵
67    文    script    wén       
68    斗    dipper    dǒu       
69    斤    axe    jīn       
70    方    square    fāng       
71    无    not    wú       
72    日    sun    rì       
73    曰    say    yuē       
74    月    moon    yuè       
75    木    tree    mù       
76    欠    lack    qiàn       
77    止    stop    zhǐ       
78    歹    death    dǎi       
79    殳    weapon    shū       
80    母    mother    mǔ    毋
81    比    compare    bǐ       
82    毛    fur    máo       
83    氏    clan    shì       
84    气    steam    qì       
85    水    water    shuǐ    氵
86    火    fire    huǒ    灬
87    爪    claw    zhǎo    爫
88    父    father    fù       
89    爻    lines on a trigram    yáo       
90    爿    half of a tree trunk    qiáng       
91    片    slice    piàn       
92    牙    tooth    yá       
93    牛    cow    niú    牜
94    犭    dog    quǎn    犬
95    玄    profound    xuán       
96    玉    jade    yù    王
97    瓜    melon    guā       
98    瓦    tile    wǎ       
99    甘    sweet    gān       
100    生    life    shēng       
101    用    use    yòng       
102    田    field    tián       
103    疋    cloth    pǐ       
104    疒    ill    bìng       
105    癶    foot steps    bō       
106    白    white    bái       
107    皮    skin    pí       
108    皿    dish    mǐn       
109    目    eye    mù       
110    矛    spear    máo       
111    矢    arrow    shǐ       
112    石    stone    shí       
113    示    spirit    shì    礻
114    禸    track    róu       
115    禾    grain    hé       
116    穴    cave    xuè       
117    立    stand    lì       
118    竹    bamboo    zhú       
119    米    rice    mǐ       
120    纟    silk    sī    (糸)
121    缶    jar    fǒu       
122    网    net    wǎng    罒
123    羊    sheep    yáng       
124    羽    feather    yǔ   
125    老    old    lǎo       
126    而    and    ér       
127    耒    plow    lěi       
128    耳    ear    ěr       
129    聿    brush    yù         
130    肉    meat    ròu       
131    臣    minister    chén       
132    自    oneself    zì   
133    至    arrive    zhì       
134    臼    mortar    jiù   
135    舌    tongue    shé       
136    舛    contrary    chuǎn       
137    舟    boat    zhōu       
138    艮    mountain    gèn       
139    色    color    sè       
140    艹    grass    cǎo       
141    虍    tiger    hǔ       
142    虫    insect    chóng       
143    血    blood    xuě       
144    行    walk    xíng       
145    衣    clothes    yī        衤
146    西    west    xī        覀
147    见    see    jiàn    (見)
148    角    horn    jiǎo   
149    讠    speech    yán    (言)
150    谷    valley    gǔ       
151    豆    bean    dòu       
152    豕    pig    shǐ       
153    豸    badger    zhì       
154    贝    shell    bèi    (貝)
155    赤    red    chì       
156    走    walk    zǒu       
157    足    foot    zú       
158    身    body    shēn       
159    车    cart    chē    (車)
160    辛    bitter    xīn       
161    辰    morning    chén       
162    辶    walk    chuò       
163    邑    city    yì        阝
164    酉    wine    yǒu       
165    釆    distinguish    biàn       
166    里    village    lǐ       
167    钅    metal    jīn        金
168    长    long    cháng        (長)
169    门    gate    mén        (門)
170    阜    mound    fù        阝
171    隶    slave    lì       
172    隹    short-tailed bird    zhuī       
173    雨    rain    yǔ       
174    青    blue    qīng       
175    非    wrong    fēi       
176    面    face    miàn       
177    革    leather    gé       
178    韦    soft leather    wěi    (韋)
179    韭    leek    jiǔ       
180    音    sound    yīn       
181    页    page    yè    6    (頁)
182    风    wind    fēng    4    (風)
183    飞    fly    fēi    4    (飛)
184    饣    eat    shí    3    飠 食
185    首    head    shǒu    9   
186    香    fragrant    xiāng    9   
187    马    horse    mǎ        (馬)
188    骨    bone    gǔ       
189    高    high    gāo   
190    髟    long hair    biāo       
191    鬥    fight    dòu       
192    鬯    sacrificial wine    chàng       
193    鬲    cauldron    lì       
194    鬼    ghost    guǐ       
195    鱼    fish    yú    (魚)
196    鸟    bird    niǎo    (鳥)
197    卤    salty    lǔ       
198    鹿    deer    lù       
199    麦    wheat    mài    (麥)
200    麻    hemp    má       
201    黄    yellow    huáng       
202    黍    millet    shǔ       
203    黑    black    hēi       
204    黹    embroidery    zhǐ       
205    黾    frog    mǐn    (黽)
206    鼎    tripod    dǐng       
207    鼓    drum    gǔ       
208    鼠    rat    shǔ       
209    鼻    nose    bí       
210    齐    even    qí    (齊)
211    齿    tooth    chǐ    (齒)
212    龙    dragon    lóng    (龍)
213    龟    turtle    guī    (龜)
214    龠    flute    yué    

P.S.  Please let me know if you find this to be useful.  I also have a list of the 350 Mandarin words the People's Republic of China's Ministry of Culture believes students should learn first.
Until our Rocket team releases the notepad entry mechanism I am entering every character and Pinyin word individually from cut and paste from a Google character generator and typing the English individually as well.  We do not have an audio record feature yet.  I am going to ask Jason and Lin Ping if she might record these for us.  It is my strong feeling that knowledge of both of these lists should be advised as a pre-requisite for this Level 1 Rocket Course.  If you find yourself "hitting a wall" in Module 2 please try learning theses as well as the HSK Level 1 360 word vocabulary list (See www.memrise. com for free course) and you should experience a big breakthrough.) 

Cheers
Alan-L1

Alan-L1

Thanks David. Nice list.
I did find one error  (Item number 36) 夕  īnight    x  
 Somehow the i in xi got in front of night.

I only did the first 100 or so today so there could be other mistakes 

 
David K

David K

Thanks so much for the correction Alan. I'm finding that learning the radicals and HSK Level 1 vocabulary is really helping me in the Rocket Course.

Keep on Truckin'

Ask a question or post a response

If you want to ask a question or post a response you need to be a member.

If you are already a member login here.
If you are not a member you can become one by taking the free Rocket Chinese trial here.