Forum Rocket Chinese Chinese Vocab Hanzi Radicals Part 2: 101 - 214

Hanzi Radicals Part 2: 101 - 214

David K

David K

I just created the Part 2 set of Hanzi Radicals: 101 to 214.  From the card count it appears that I missed two.  I will check.


Hanzi Radicals Part 3 : 101 - 214
米     mǐ     rice
鼠     shǔ     rat
辶     chuò     walk
臼     jiù     mortar
鼻     bí     nose
酉     yǒu     wine
身     shēn     body
老     lǎo     old
用     yòng     use
隹     zhuī     short-tailed bird
非     fēi     wrong
髟     biāo     long hair
辛     xīn     bitter
竹     zhú     bamboo
首     shǒu     head
禾     hé     grain
臣     chén     minister
聿     yù     brush
风     fēng     wind
穴     xuè     cave
疋     pǐ     cloth
齿     chǐ     tooth
隶     lì     slave
疒     bìng     ill
至     zhì     arrive
足     zú     foot
目     mù     eye
赤     chì     red
音     yīn     sound
羊     yáng sheep
革     gé     leather
里     lǐ     village
舛     chuǎn     contrary
面     miàn     face
黍     shǔ     millet
麻     má     hemp
角     jiǎo     horn
而     ér     and
鬥     dòu     fight
鬲     lì     cauldron
青     qīng     blue
鬯     chàng     sacrificial wine
骨     gǔ     bone
鼎     dǐng     tripod
虫     chóng     insect
韭     jiǔ     leek
石     shí     stone
矛     máo     spear
谷     gǔ     valley
黄     huáng     yellow
舌     shé     tongue
豸     zhì     badger
高     gāo     high
癶     bō     foot steps
黑     hēi     black
虍     hǔ     tiger
血     xuě     blood
辰     chén     morning
肉     ròu     meat
鼓     gǔ     drum
皿     mǐn     dish
行     xíng     walk
白     bái     white
立     lì     stand
皮     pí     skin
色     sè     color
艹     cǎo     grass
自     zì     oneself
禸     róu     track
香     xiāng     fragrant
龠     yué     flute
羽     yǔ     feather
麦     mài     wheat
豆     dòu     bean
缶     fǒu     jar
耳     ěr     ear
耒     lěi     plow
鸟     niǎo     bird
田     tián     field
鬼     guǐ     ghost
走     zǒu     walk
龟     guī     turtle
卤     lǔ     salty
釆     biàn     distinguish
豕     shǐ     pig
舟     zhōu     boat
黹     zhǐ     embroidery
艮     gèn     mountain
雨     yǔ     rain
龙 , ... 龍     lóng     dragon
网, .... 罒     wǎng     net
页 , ... 頁     yè     page
纟, ... 糸     sī     silk
见 , ... 見     jiàn     see
阜, ... 阝     fù     mound
饣, ... 飠 食     shí     eat
讠, ... 言     yán     speech
长 , ... 長     cháng     long
飞 , ... 飛     fēi     fly
齐 , ... 齊     qí     even
衣 , ... 衤     yī     clothes
西 , ... 覀     xī     west
钅, ... 金     jīn     metal
鱼 , ... 魚     yú     fish
韦 , ... 韋     wěi     soft leather
车 , ... 車     chē     cart
邑 , ... 阝     yì     city
黾 , ... 黽     mǐn     frog
贝 , ... 貝     bèi     shell
示, ... 礻     shì     spirit
门 , ... 門     mén     gate
马 , ... 馬     mǎ     horse


謝謝


 

Ask a question or post a response

If you want to ask a question or post a response you need to be a member.

If you are already a member login here.
If you are not a member you can become one by taking the free Rocket Chinese trial here.