Forum Rocket Chinese Conversation in Chinese regarding "nin yao xian jiao qian"

regarding "nin yao xian jiao qian"

Amir-S

ni hao, the sentence: "nin yao xian jiao qian" I understand that nin yao means you have to and "xian jiao qian" means pay a deposit what does the whole sentence "xian jiao qian" literally mean shie shie ni amir

Lin-Ping

Hi, Amir, Nin=You ( more polite than Ni) Yao=must,have to, Xian=firstly,first thing first jiao= pay, qian=money. You must pay firstly money !

Amir-S

wo mingbai le! xie xie ni lin!

lilthapa--

ben mo daozhe

ishtiaque-k

hi Give me some tips to learn chinese language or writing corectly stroke.Send me some software/application.

Vegard-F1

在你们写在拼音时我没知道你们的话。 When you speak in pinyin, I dont know what you say.

Ask a question or a post a response

If you want to ask a question or post a response you need to be a member.

If you are already a member login here .
If you are not a member you can become one by taking the free Rocket Chinese trial here .