The Halloween 4-Day Sale
Apply coupon: HALLOWEEN
Forum Rocket Japanese Conversation in Japanese Practise talking to other people in Japanese

Practise talking to other people in Japanese

SorenEugene

Kon ban wa, genki desu ka

Sonny K

Genki desu, Arigato Gozaimasu

Hanata wa

GianmariaC

Hajimemashite
O namae wa nan desu ka?

GianmariaC

Doko kara ki mashita ka?

FrankT14

@GianmanriaC

O namae wa Frank desu. Watashi wa Virginia kara kimashta. Anata wa?

GianmariaC

@FrankT14

Gianmaria desu. Itaria kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. O genki desu ka?

FrankT14

@GianmariaC

Hai, genki desu! Kochida koso yoroshiku onegai shimasu! Dore gudai nihongo o benkyo shitte imasu ka?

ClaudiaR-sc5G

Watashi no namae wa Claudia desu.   U.S. kara ki mashita.   Ni nenn benkyo shite imasu.    

GianmariaC

@FrankT14

Ikka getsu benkyō shite imasu. Anata wa, dore gurai nihongo o benkyo shitte imasu ka?

FrankT14

@GianmariaC

Watashi wa nikagetsu gurai benkyo shitte imasu, demo watashi wa RocketJapanese wo ikka getsu tsukai desu. Nani wo taberu suki desu ka?

Ask a question or a post a response

If you want to ask a question or post a response you need to be a member.

If you are already a member login here .
If you are not a member you can become one by taking the free Rocket Japanese trial here .